Salgs- og leveringsbetingelser

Gældende for erhvervskunder

Nedenstående salgs- og leveringsbetin­gelser er gældende for BG Flux, Østbirkvej 2, 5240 Odense NØ. Tlf.: 70 20 22 00. E-mail: info@bgflux.com. CVR nr. 36490985

 • Nærværende betingelser udgør sammen med BG Flux ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om BG Flux salg og levering af produkter, tilbehør, reservedele og tilknyttede ydelser til køberen (”Aftalegrundlaget”).

  Køberens indkøbsbe­ting­elser, trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til BG Flux, udgør ikke en del af aftalegrundlaget.

 • Køber skal ved ethvert køb på BG Flux acceptere nærværende Salgs- og leveringsbetingelser uanset betaling kontant eller på kredit. Køber opfordres til at læse BG Flux Salgs- og leveringsbetingelser grundigt og gøre sig bekendt med de forpligtigelser og rettigheder, som Salgs- og leveringsbetingelserne giver.

  Ved afgivelse af en ordre på www.bgflux.com eller oprettelse af en brugerkonto bekræfter du, at du er mindst 18 år gammel.

  BG Flux forbeholder sig ret til at annullere købers ordre som følge af trykfejl, tekniske problemer, leveringssvigt og lignende situationer. Annullering af ordre kan ske med tilbagevirkende kraft.

  BG Flux tager forbehold for tastefejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer, udsolgte og udgåede varer, samt leveringssvigt fra vores leverandører.

 • Køber har ved kontant betaling ejendomsretten til de leverede varer, tilbehør, mv. på leveringsdagen.

 • Ved salg på kredit forbeholder BG Flux sig ejendomsretten til de leverede varer, tilbehør, mv. indtil fuld og hel betaling har fundet sted.

 • Alle priser på www.bgflux.com kan ses med og uden moms. Den ønskede visning sker med feltvælger, som findes på alle sider øverst til højre.

  Alle leveringer sker, med mindre anden aftale foreligger, til de på leveringsdagen gældende priser.

  Er de på leveringsdagen gældende priser højere end de på aftaletidspunktet gældende, kan køber fri­gøre sig fra aftalen, såfremt køber reklamerer over prisen inden 3 hverdage fra fakturaens modtagelse. Senere reklamation kan ikke ske.

  Køber kan ikke reklamere over prisstigninger, som skyldes omkostningsstigninger fremkaldt af øgede eller ændrede told- og afgiftssatser, myndighedsindgreb, valutakursændringer, fragtrater, prisforhøjelser fra leverandør, eller ekstraordi­nære vareprisstigninger i Danmark eller udland, såfremt de nævnte prisstignin­ger indtræffer efter indgåelsen af bindende aftale mellem parterne.

 • Kontant betaling for bestilte varer kan ske online ved brug af Dankort, Visa-Dankort, Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Debit og Eurocard.

  Ved betaling med VISA og MasterCard tillægges der et betalingskortgebyr svarende til 1,25% af købsbeløbet, dog min. 0,88 DKK. Inden godkendelse af ordren bliver evt. gebyr oplyst.

  Betaling med kreditkort er underlagt kortudsteders betingelser for anvendelse.

 • BG Flux betalingsbetingelser er 14 dage netto kontant fra fakturadato, medmindre andet er skriftligt aftalt i samhandelsaftale, tilbud eller ordrebekræftelse. Såfremt betalinger ikke er BG Flux i hænde senest 5 hverdage efter, pålægges et rykkergebyr på 100 kr.

  Overskridelse af de anførte betalingsbetingelser medfører pligt til at betale rente på 1,5 % pr. påbegyndt måned af det til enhver tid skyldige beløb inkl. påløbne renter. Ethvert modtaget beløb dækker forlods morarenter og derefter hovedstol af gælden til BG Flux med afskrivning på ældste fakturaer først.

 • For kunder med kreditforhold gøres der opmærksom på, at BG Flux løbende opdaterer kunde- og kreditoplysninger ved at tilmelde og indhente oplysninger fra kreditoplysningsbureauer.

 • Levering til erhvervskunder sker som udgangspunkt med Danske Fragtmænd, med mindre andet er skriftligt aftalt.

  Levering sker normalt AB lager Odense (kreditkøb) eller Fragtfrit (kontant betaling). Danske Fragtmænds forretningsbetingelser er til enhver tid gældende. Se: www.fragt.dk

  For øer uden broforbindelse eller med selvstændigt postnummer leveres forsendelsen til den nærmeste fastlandshavn.

  Ved levering til udland skal BG Flux kundeservice kontaktes på tlf. 70 20 22 00

  Gods afhentet hos BG Flux af transportør afleveres hos modtager mod kvittering førstkommende hverdag efter afhentning – mandag til fredag. Kravet om kvittering af modtagelse kan frafaldes ved skriftlig bemærkning i fragtbrevet eller ved skriftlig erklæring. Udlevering eller hensættelse af godset sker herefter på modtagers ansvar og risiko.

  Aflevering af håndterbare forsendelser til og med 20 kilo finder sted ved modtagers dør. Øvrige forsendelser leveres ved vognsiden så nær modtagers dør som praktisk muligt, på rampe eller til plads hvor lastbilkørsel uhindret kan ske. Ønskes op- eller nedbæring af andre forsendelser, skal dette være anført fragtbrevet, og afregning sker efter medgået tid i henhold til fastsatte gebyrer af Danske Fragtmænd.

  Kan forsendelsen – uanset årsagen – ikke afleveres, tages godset med retur til fragtcentralen i modtagerens område. Er modtager ikke hjemme, lægges besked på adressen. Hvis forsendelsen ikke er afhentet på fragtcentralen eller udkørt til modtager inden 8 dage, indhentes instruks hos afsender. Ved ny udkørsel opkræves betaling herfor hos modtager i henhold til fastsatte gebyrer af Danske Fragtmænd.

  Nægtes modtagelse eller kan modtager ikke kontaktes, indhentes forholdsordre hos afsender så hurtigt som muligt. Ønskes godset returneret eller videresendt, debiteres afsender fragtomkostningerne. Kan levering ikke umiddelbart finde sted, vil ventetid udover 5 minutter blive faktureret i henhold til gebyrer fastsat af Danske Fragtmænd.

 • Ved levering af varer, tilbehør, komplette løsninger, mv. skal køber straks undersøge disse og ved fejl eller mangler skal disse påføres fragtbrevet. Dette gælder alle synlige skader og skader på emballagen. Ved kvittering uden forbehold på fragtbrev betragtes forsendelse som leveret uden skader, og bevisbyrden for eventuel skade påhviler dermed modtager.

  Desuden skal en skade – for at sikre hurtig og korrekt sagsbehandling – meddeles Danske Fragtmænd senest efterfølgende hverdag, som varen er modtaget. Eventuelle skjulte (ikke synlige) skader skal anmeldes skriftligt senest 7 arbejdsdage efter godsets modtagelse til Danske Fragtmænd.

 • Som udgangspunkt sender BG Flux ordren samme dag, hvis varerne er på lager og ordren modtages inden kl. 15.00. Fredag dog undtaget, hvor ordren skal modtages inden kl. 14.00 til levering efterfølgende mandag. Leveringstiden er med forbehold for eksterne forhold, der er uden for BG Flux indflydelse.

  Enkelte varer kan have en længere leveringstid. Hvis tilfældet, vil det være oplyst. Bestilte varer sendes om muligt samlet. BG Flux tager forbehold for udsolgte og udgåede varer.

 • Oplyste leveringstider er omtrentlige. Såfremt den angivne leveringstid over­skrides med mere end 30 dage, er køber berettiget til at hæve aftalen. Ingen for­sinkelse fra BG Flux giver køber ret til at kræve skadeserstatning, ej heller i tilfælde hvor køber vælger at hæve aftalen, og dette gælder uanset forsinkel­sens årsag og varighed.

 • Leverede varer tages ikke retur, medmindre der træffes udtrykkelig skriftlig aftale om returneringsret. Er returneringsret aftalt, skal returnering ske fragtfrit til et af BG Flux anvist sted.

  Kun ubrugte og ubeskadigede varer i original og intakt emballa­ge tages retur.

 • Specifikationer på BG Flux, brochurer, brugsanvisninger, prislister m.m. er ikke bindende for ordrebekræftelser, men er alene vejledende og kan når som helst ændres af BG FLUX.

 • BG Flux kan ikke garantere, at brugervejledninger og teknisk dokumentation forefindes på dansk.

 • Prøver betragtes som typeprøver, og BG Flux påtager sig intet ansvar for, at leverede varer er i nøje overensstemmelse her­med.

 • Bistand ydet af BG Flux til køber eller tredjemand med hensyn til teknisk rådgivning, mængdeberegninger, korrekt brug og behandling af produkter er, med mindre andet udtrykkeligt skriftligt er aftalt, en vederlagsfri serviceydelse, for hvilken BG Flux ikke kan drages til ansvar.

  Køberen må sikre sig at have modtaget fornødne vejledninger med hensyn til købte varers rette brug, oplagring og vedligeholdelse m.v. Savnes vejledning, må denne straks indhentes hos BG Flux.

 • Alle tegninger og tekniske dokumenter vedrørende materialet eller fremstillin­gen heraf, som før eller efter aftales indgåelse overlades fra BG Flux til køber eller tredjemand, tilhører BG Flux, med mindre andet er aftalt skriftligt.

  Modtagne tegninger, tekniske dokumenter eller anden teknisk information kan ikke uden skriftligt samtykke fra BG Flux anvendes til andre formål end montering, igangsætning, drift og vedligeholdelse af materialet.

  Uden samtykke fra BG Flux må det nævnte materiale ikke herudover anvendes, kopieres, repro­duceres, overgives eller på anden måde bringes til uvedkommende tredje­mands kundskab.

 • Der ydes 1 års reklamationsret på produkter købt hos BG Flux, der dækker fabrikationsfejl og materialefejl. Undtaget heraf er reservedele, der betegnes som sliddele. Reklamationsretten bortfalder ved fejl, som skyldes forhold forårsaget af kunden, uheld, misbrug af varen, forkert betjening, ringe vedligehold eller vold. F.eks. manglende rensning eller uhensigtsmæssige skorstensforhold. Reklamationsretten omfatter ikke montering og service.

  Ved levering påhviler det køber at foretage en grundig og omhyggelig under­søgelse af de leverede varer. Kvittering på fragtbrev for varernes modtagelse uden forbehold eller anmærkning er bevis for, at disse ikke er behæftede med synlige mangler ved leveringen. Konstateres der ved undersøgelsen kvantitative eller kvalitative mangler, skal køber give BG Flux skriftlig meddelelse herom inden 5 dage. Undlader køber dette, kan køber ikke senere påberåbe sig mangler, som er eller burde være opdaget ved undersøgelsen. Mangler, der ikke kunne opdages ved under­søgelsen, skal meddeles BG Flux straks efter de konstateres, idet køber i modsat fald mister sin ret til at påberåbe sig sådanne skjulte mangler. Har køber ikke inden 1 år efter varens overgivelse til denne meddelt BG Flux, at køber vil påberåbe sig en skjult mangel, kan køber ikke senere gøre denne gældende, medmindre BG Flux skriftligt har påtaget sig at indestå for varen i længere tid.

  Ved køb af byggematerialer er den ovennævnte 1 års frist forlænget til en frist på 5 år fra byggeriets aflevering, dog højst 6 år fra overgivelsen til køberen. Såfremt de leverede materialer skal monteres eller indgå i en montage, som ikke foretages af køber, skal køber sørge for, at materialerne gennemgås for mangler, inden montagen påbe­gyndes, idet mangelreklamation ikke kan finde sted, efter at montage er påbegyndt.

  Mangler ved en leverance berettiger aldrig køber til at ophæve aftalen og/eller at kræve erstatning af BG Flux, der er berettiget til at vælge mellem afhjælpning af manglen evt. ved omlevering eller ydelse af forholdsmæssigt afslag i prisen.

  Under ingen forhold påtager BG Flux sig at erstatte noget indirekte tab, såsom driftstab, tabt avance, dagbøder eller lignende.

  For leverancer i Danmark til statsligt og statsstøttet byggeri samt til byggeri, hvorom særlig skriftlig aftale er indgået, leveres efter gældende regler på leveringstidspunktet.

  Såfremt der er reklameret rettidigt, kan køber, hvis der er tale om væsentlige mangler, kræve omlevering. Sker omlevering ikke inden rimelig tid, kan køber hæve aftalen.

  Ved køb af produkter, som tilsluttes andre produkter eller installationer, påhviler det køberen at tilsikre, at disse tilsluttede produkter eller installationer lever op til de specifikationer, der er angivet i BG Flux manualer og/ eller produktbeskrivelser. Såfremt det ikke er tilfældet, bortfalder reklamationsretten.

  BG Flux afholder ikke omkostninger til udskiftning eller montage af produkter eller reservedele i tilfælde af reklamation.

 • BG Flux er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som ind­træder, medens materialet er i købers besiddelse. BG Flux er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køberen eller på produkter, hvori disse indgår. BG Flux er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indi­rekte tab.

  Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningskrav i hen­hold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. BG Flux og køberen er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgift, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af materialet.

  I det omfang BG Flux er erstatningsansvarlig som følge af produktansvar, kan BG Flux under ingen omstændigheder blive erstatningsansvarlig for et større beløb end købesummen for de pågældende produkter.

 • Ved køb af produkter, tilbehør og løsninger, samt oprettelse på BG Flux, registrerer vi følgende oplysninger: Navn, adresse, telefonnummer og evt. alternativ leveringsadresse. Registreringen benyttes til salg og markedsføring af BG Flux produkter og administration.

  Oplysningerne opbevares minimum fem år, idet bogføringsloven stiller krav herom. Den dataansvarlige er:

  BG Flux ApS, Østbirkvej 2, 5240 Odense NØ.

  Konstateres det, at oplysninger om køber er forkerte eller urigtige bliver de rettet eller slettet, hvorved behandlingen kan ske på et korrekt grundlag.

  Det er frivilligt, om køber vil give BG Flux de ønskede oplysninger, men BG Flux er i så fald berettiget til at afvise betjening af køber.

  Køber kan til enhver tid få oplyst de hos BG Flux registrerede persondataoplysninger på køber. Køber kan klage over BG Flux behandling af oplysninger om køber til BG Flux og til Datatilsynet.

 • BG Flux modtager købers e-mailadresse ifm. bestilling. Denne kan af BG Flux benyttes til markedsføring af egne og tilsvarende produkter via mail.

  Køber modtager nyhedsbreve, når køber har afkrydset feltet "Ja tak" under et køb på vej mod kassen eller udfyldt en tilmeldingsformular. Nyhedsbrevet indeholder nyheder, konkurrencer, inspiration og gode tilbud. Det udsendes via mail. Købers oplysninger videregives ikke.

  Køber kan til enhver tid afmelde sig ovenstående nyhedsbrev.

 • Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører BG Flux.

  Hvis leverede produkter eller reservedele krænker tredjeparts immaterielle rettigheder, kan BG Flux for egen regning:

  (I) sikre køberen ret til at fortsætte med at bruge de krænkende produkter eller reservedele,

  (II) ændre de krænkende produkter eller reservedele, så de ikke længere krænker,

  (III) erstatte de krænkende produkter eller reservedele med nogle, der ikke krænker, eller

  (IV) tilbagekøbe de krænkende produkter eller reservedele til den oprindelige nettokøbspris med fradrag af 25 % pr. år siden leveringen.

  Køberen har ikke andre rettigheder i anled­ning af produkters, reservede­les eller tilknyt­tede ydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder.

 • BG Flux er kun ansvarlig for misligholdelse af kontrakten, såfremt misligholdelsen ikke skyldes force majeure. Force majeure omfatter ethvert forhold, som hindrer opfyldelse af den mellem BG Flux og kunden indgåede aftale, som BG Flux ikke har kontrol over, herunder blandt andet krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockout, herunder strejker og lockout hos leverandører af råvarer, varer eller tjenesteydelser til BG Flux samt hos BG Flux, svigtende forsyninger af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af BG Flux eller dennes leverandørers produktionsapparat, svigtende transportmuligheder, import/eksport forbud, leverandørers misligholdelse af kontrakter etc.

  BG Flux har i tilfælde af force majeure valget mellem:

  (I) at annullere handlen eller en del af denne uden at BG Flux derved bliver erstatningsansvarlig over for kunden, eller

  (II) at levere det aftalte produkt inden rimelig tid efter hindringen for aftalens opfyldelse er ophørt.

 • Enhver uoverensstemmelse med reference til parternes aftale indgået på vilkår som ovenfor fastsat skal afgøres efter dansk ret og skal for underretssagers ved­kommende indbringes for Retten i Odense og for landsrets­sagers vedkommende for Østre Landsret som aftalt værneting.

  Er byggeleve­ranceklausulen gældende for leveringen, kan tvister indbringes for voldgiftsret­ten for bygge- og anlægsvirksomhed.

Revideret: 23.06.2021. Version 10. Denne revision erstatter alle tidligere udgaver.

BG FLUX er din online shop