Recet

Salgs- og leveringsbetingelser

 

Gældende for erhvervskunder på bgflux.com

Nedenstående salgs- og leveringsbetin­gelser er gældende for erhvervskunder på BG Flux ApS, Østbirkvej 2, 5240 Odense NØ. Tlf.: 70 20 22 00. E-mail: info@bgflux.com, www.bgflux.com. CVR nr. 36490985

 

Generelt

BG Flux erhvervskunder, er kunder der handler på bgflux.com som firmakunde med CVR. nr. og og firmaer der er oprettet og godkendt i vores ERP-system og som har fået adgang til at handle via en brugerkonto på bgflux.com (kræver login oplysninger).

 

Nærværende betingelser udgør sammen med BG Flux ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om BG Flux salg og levering af produkter, tilbehør og reservedele og tilknyttede ydelser.

Køberens indkøbsbetingelser, trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til BG Flux, udgør ikke en del af aftalegrundlaget.

 

Aftaleindgåelse

Køber skal ved ethvert køb på BG Flux acceptere nærværende Salgs- og leveringsbetingelser uanset betaling kontant eller på kredit. Køber opfordres til at læse nærværende BG Flux Salgs- og leveringsbetingelser – Erhverv grundigt og gøre sig bekendt med de forpligtigelser og rettigheder, som Salgs- og leveringsbetingelserne giver.

Ved afgivelse af en ordre på www.bgflux.com eller oprettelse af en brugerkonto bekræfter du, at du er mindst 18 år gammel.

Priser

Alle priser på BG Flux vises inkl. moms

Betalingsbetingelser og gebyrer

Kontant betaling for bestilte varer kan ske online ved brug af betalingskort (VISA, Dankort, MasterCard og Maestro).

Ved betaling med firmakreditkortene VISA og MasterCard, tillægges der et betalingskortgebyr svarende til 1,25% af købsbeløbet, dog min. 0,88 DKK. Inden godkendelse af ordren bliver evt. gebyr oplyst.

Betaling med kreditkort er underlagt kortudsteders betingelser for anvendelse.

Der kan være indgået kreditaftale, så erhvervskunden kan benytte sig af fakturabetaling.

Betalingsbetingelser ved fakturabetaling

Det er muligt at indgå aftale om kreditaftale/fakturabetaling på bgflux.com

BG Flux betalingsbetingelser er 14 dage netto kontant fra fakturadato, medmindre andet er skriftligt aftalt i samhandelsaftale, tilbud eller ordrebekræftelse. Såfremt betalinger ikke er BG Flux i hænde senest 5 hverdage efter, pålægges et rykkergebyr på 100 kr.

Overskridelse af de anførte betalingsbetingelser medfører pligt til at betale rente på 1,5 % pr. påbegyndt måned af det til enhver tid skyldige beløb inkl. påløbne renter. Ethvert modtaget beløb dækker forlods morarenter og derefter hovedstol af gælden til BG Flux med afskrivning på ældste fakturaer først.

Kreditoplysninger

For kunder med kreditforhold gøres der opmærksom på, at BG Flux løbende opdaterer kunde- og kreditoplysninger ved at tilmelde og indhente oplysninger fra kreditoplysningsbureauer.

 

Leveringbetingelser

Kreditkunder/fakturakunder

Levering til erhvervskunder med kredit- og samhandelsaftale sker normal AB odense og som udgangspunkt med Danske Fragtmænd, medmindre andet er skriftligt aftalt. Fragten efterberegnes og debiteres på fakturaen). Danske Fragtmænds forretningsbetingelser er til enhver tid gældende. Se: www.fragt.dk

Kontantkunder (Erhvervskunder)

Levering sker som udgangspunkt med Danske Fragtmænd og følger de generelle fragtgebyr på bgflux.com. Pt. er fragtgebyr på erhvervsleveringer DDK 143,- inkl.. moms. Fragtfri levering over DDK 5000,- inkl. moms.

Du kan altid se den samlede pris for fragtgebyr inden endelig bekræftelse af din ordre.


Generelle leveringsbetingelser

For øer uden broforbindelse eller med selvstændigt postnummer leveres forsendelsen til den nærmeste fastlandshavn.

Ved levering til udland skal BG Flux kundeservice kontaktes på tlf. 70 20 22 00

Gods afhentet hos BG Flux af transportør afleveres hos modtager mod kvittering førstkommende hverdag efter afhentning – mandag til fredag. Kravet om kvittering af modtagelse kan frafaldes ved skriftlig bemærkning i fragtbrevet eller ved skriftlig erklæring. Udlevering eller hensættelse af godset sker herefter på modtagers ansvar og risiko.

Aflevering af håndterbare forsendelser til og med 20 kilo finder sted ved modtagers dør. Øvrige forsendelser leveres ved vognsiden så nær modtagers dør som praktisk muligt, på rampe eller til plads hvor lastbilkørsel uhindret kan ske. Ønskes op- eller nedbæring af andre forsendelser, skal dette være anført fragtbrevet, og afregning sker efter medgået tid i henhold til fastsatte gebyrer af Danske Fragtmænd.

Kan forsendelsen – uanset årsagen – ikke afleveres, tages godset med retur til fragtcentralen i modtagerens område. Er modtager ikke hjemme, lægges besked på adressen. Hvis forsendelsen ikke er afhentet på fragtcentralen eller udkørt til modtager inden 8 dage, indhentes instruks hos afsender. Ved ny udkørsel opkræves betaling herfor hos modtager i henhold til fastsatte gebyrer af Danske Fragtmænd.

Nægtes modtagelse eller kan modtager ikke kontaktes, indhentes forholdsordre hos afsender så hurtigt som muligt. Ønskes godset returneret eller videresendt, debiteres afsender fragtomkostningerne. Kan levering ikke umiddelbart finde sted, vil ventetid udover 5 minutter blive faktureret i henhold til gebyrer fastsat af Danske Fragtmænd.

Undersøgelse af forsendelsen

Ved levering af varer, tilbehør, komplette løsninger, mv. skal køber straks undersøge disse og ved fejl eller mangler skal disse påføres fragtbrevet. Dette gælder alle synlige skader og skader på emballagen. Ved kvittering uden forbehold på fragtbrev betragtes forsendelse som leveret uden skader, og bevisbyrden for eventuel skade påhviler dermed modtager.

Desuden skal en skade – for at sikre hurtig og korrekt sagsbehandling – meddeles Danske Fragtmænd senest efterfølgende hverdag, som varen er modtaget. Eventuelle skjulte (ikke synlige) skader skal anmeldes skriftligt senest 7 arbejdsdage efter godsets modtagelse til Danske Fragtmænd.

Leveringstider

Som udgangspunkt afsender BG Flux erhvervsordrer samme dag, hvis varerne er på lager og ordren modtages inden kl. 13.30, fredag er dog undtaget, hvor ordren skal modtages inden kl. 11.30 til levering efterfølgende mandag.

Ønskes ordren sendt samme dage ved senere modtagelse af ordren. Kontakt kundeservice på 70 20 22 00, der vil undersøge muligheden.

Hvis ikke andet er opgivet så leverer vi indenfor 1-3 hverdage.

Enkelte varer kan have en længere leveringstid. Hvis tilfældet, vil det være oplyst. Bestilte varer sendes om muligt samlet. BG Flux tager forbehold for udsolgte og udgåede varer.


Forsinkelse

Oplyste leveringstider er omtrentlige. Hvis den angivne leveringstid overskrides med mere end 30 dage, er køber berettiget til at hæve aftalen.

Ingen forsinkelse fra BG Flux giver køber ret til at kræve skadeserstatning, ej heller i tilfælde hvor køber vælger at hæve aftalen, og dette gælder uanset forsinkelsens årsag og varighed.

Returnering af varer (erhvervskunde)

Leverede varer tages ikke retur, medmindre der træffes udtrykkelig skriftlig aftale om returneringsret. Er returneringsret aftalt, skal returnering ske fragtfrit til et af BG Flux anvist sted. Der kan i nogen tilfælde blive opkrævet returgebyr.

Kun ubrugte og ubeskadigede varer i original og intakt emballage tages retur*.

*Specielt vedr. sedumbakker og -måtter
Annullering eller ændringer i mængder skal ske senest 3 arbejdsdage før levering. Derefter hæfter kunden for det fulde beløb.

Overskydende bakker/måtter kan i specielle tilfælde og kun ved forudgående skriftlig aftale, tages retur mod et returneringsgebyr på 50% af fakturaprisen. Kunden sørger selv for returfragt. BG forbeholder sig til enhver tid retten til at vurdere om varerne ved modtagelse, er af sådan en kvalitet, at de kan indgå som del af godtgørelsen.

 

Information om specifikationer

Specifikationer på bgflux.com, brochurer, brugsanvisninger er ikke bindende for ordrebekræftelser, men er alene vejledende og kan når som helst ændres af BG FLUX.

Brugervejledninger

BG Flux kan ikke garantere, at brugervejledninger og teknisk dokumentation forefindes på dansk. Det vil dog altid være at finde på et forståeligt sprog. Hvis det ikke er dansk er det angivet under produktet.

Bistand og rådgivning

Bistand ydet af BG Flux til køber eller tredjemand med hensyn til teknisk rådgivning, mængdeberegninger, korrekt brug og behandling af produkter er, med mindre andet udtrykkeligt skriftligt er aftalt, en vederlagsfri serviceydelse, for hvilken BG Flux ikke kan drages til ansvar.

Køberen må sikre sig at have modtaget fornødne vejledninger med hensyn til købte varers rette brug, oplagring og vedligeholdelse m.v. Savnes vejledning, må denne straks indhentes hos BG Flux.

 

Tegninger og teknisk dokumentation

Alle tegninger og tekniske dokumenter vedrørende materialet eller fremstillingen heraf, som før eller efter aftales indgåelse overlades fra BG Flux til køber eller tredjemand, tilhører BG Flux, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Modtagne tegninger, tekniske dokumenter eller anden teknisk information kan ikke uden skriftligt samtykke fra BG Flux anvendes til andre formål end montering, igangsætning, drift og vedligeholdelse af materialet.

Uden samtykke fra BG Flux må det nævnte materiale ikke herudover anvendes, kopieres, reproduceres, overgives eller på anden måde bringes til uvedkommende tredje­mands kundskab.

 

Reklamation

Der ydes 1 års reklamationsret på produkter købt hos BG Flux, der dækker fabrikationsfejl og materialefejl. Undtaget heraf er reservedele, der betegnes som sliddele, hvis reservedelene har haft den holdbarhed, man med rimelighed kan forvente. Reklamationsretten bortfalder ved fejl, som skyldes forhold forårsaget af kunden, uheld, misbrug af varen, forkert betjening, ringe vedligehold eller vold. F.eks. manglende rensning eller uhensigtsmæssige skorstensforhold. Reklamationsretten omfatter ikke montering og service.

Ved levering påhviler det køber at foretage en grundig og omhyggelig undersøgelse af de leverede varer. Kvittering på fragtbrev for varernes modtagelse uden forbehold eller anmærkning er bevis for, at disse ikke er behæftede med synlige mangler ved leveringen. Konstateres der ved undersøgelsen kvantitative eller kvalitative mangler, skal køber give BG Flux skriftlig meddelelse herom inden 5 dage. Undlader køber dette, kan køber ikke senere påberåbe sig mangler, som er eller burde være opdaget ved undersøgelsen. Mangler, der ikke kunne opdages ved undersøgelsen, skal meddeles BG Flux straks efter de konstateres, idet køber i modsat fald mister sin ret til at påberåbe sig sådanne skjulte mangler. Har køber ikke inden 1 år efter varens overgivelse til denne meddelt BG Flux, at køber vil påberåbe sig en skjult mangel, kan køber ikke senere gøre denne gældende, medmindre BG Flux skriftligt har påtaget sig at indestå for varen i længere tid.

Ved køb af byggematerialer er den ovennævnte 1 års frist forlænget til en frist på 5 år fra byggeriets aflevering, dog højst 6 år fra overgivelsen til køberen. Såfremt de leverede materialer skal monteres eller indgå i en montage, som ikke foretages af køber, skal køber sørge for, at materialerne gennemgås for mangler, inden montagen påbegyndes, idet mangelreklamation ikke kan finde sted, efter at montage er påbegyndt.

Mangler ved en leverance berettiger aldrig køber til at ophæve aftalen og/eller at kræve erstatning af BG Flux, der er berettiget til at vælge mellem afhjælpning af manglen evt. ved genlevering eller ydelse af forholdsmæssigt afslag i prisen.

Under ingen forhold påtager BG Flux sig at erstatte noget indirekte tab, såsom driftstab, tabt avance, dagbøder eller lignende.

Ved køb af produkter, som tilsluttes andre produkter eller installationer, påhviler det køberen at tilsikre, at disse tilsluttede produkter eller installationer lever op til de specifikationer, der er angivet i BG Flux manualer og/ eller produktbeskrivelser. Er det ikke er tilfældet, og man selv har foretaget en forkert installationen eller tilslutning, bortfalder reklamationsretten.

BG Flux afholder ikke omkostninger til udskiftning eller montage af produkter eller reservedele i tilfælde af reklamation.

 

Produktansvar

BG Flux er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materialet er i købers besiddelse. BG Flux er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køberen eller på produkter, hvori disse indgår. BG Flux er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningskrav i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. BG Flux og køberen er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgift, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af materialet.

I det omfang BG Flux er erstatningsansvarlig som følge af produktansvar, kan BG Flux under ingen omstændigheder blive erstatningsansvarlig for et større beløb end købesummen for de pågældende produkter.

 

Persondatapolitik og videregivelse af personoplysninger

Ved køb af produkter, tilbehør og løsninger, samt oprettelse på BG Flux, registrerer vi følgende oplysninger: Navn, adresse, telefonnummer og evt. alternativ leveringsadresse. Registreringen benyttes til salg og markedsføring af BG Flux produkter og administration.

Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig. 

Oplysningerne opbevares minimum fem år, idet bogføringsloven stiller krav herom.
Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. 

Den dataansvarlige på bgflux.com er: BG Flux ApS

 

Konstateres det, at oplysninger om køber er forkerte eller urigtige, bliver de rettet eller slettet, hvorved behandlingen kan ske på et korrekt grundlag.

Det er frivilligt, om køber vil give BG Flux de ønskede oplysninger, men BG Flux er i så fald berettiget til at afvise betjening af køber.

Køber kan til enhver tid få oplyst de hos BG Flux registrerede persondataoplysninger på køber. Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: info@bgflux.com. Køber kan klage over BG Flux behandling af oplysninger om køber til BG Flux og til Datatilsynet.

 

Immaterielle rettigheder

Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører BG Flux.

Hvis leverede produkter eller reservedele krænker tredjeparts immaterielle rettigheder, kan BG Flux for egen regning:

(I) sikre køberen ret til at fortsætte med at bruge de krænkende produkter eller reservedele,

(II) ændre de krænkende produkter eller reservedele, så de ikke længere krænker,

(III) erstatte de krænkende produkter eller reservedele med nogle, der ikke krænker, eller

(IV) tilbagekøbe de krænkende produkter eller reservedele til den oprindelige nettokøbspris med fradrag af 25 % pr. år siden leveringen.

Køberen har ikke andre rettigheder i anledning af produkters, reservedeles eller tilknyttede ydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder.

Force majeure

BG Flux er ansvarlig i tilfælde af force majeure

 

Tvister

Enhver uoverensstemmelse med reference til parternes aftale indgået på vilkår som ovenfor fastsat skal afgøres efter dansk ret og skal for underretssagers ved­kommende indbringes for Retten i Odense og for landsrets­sagers vedkommende for Østre Landsret som aftalt værneting.

Er byggeleveranceklausulen gældende for leveringen, kan tvister indbringes for voldgiftsret­ten for bygge- og anlægsvirksomhed.

 

Salgs- og leveringsbetingelserne - Erhverv er senest opdateret 26. okt. 2023

BG FLUX er din online shop